Lỗi
  • Lỗi nạp dữ liệu cấp tin.
đừng bao giờ đi ăn một mình