Đặt báo phụ nữ giảm giá

Bảng báo giá Quý 1 - Quý 4 năm 2

BẢNG GIÁ BÁO PHỤ NỮ QÚY 2 NĂM 2012

LOẠI BÁO ĐƠN GIÁ QÚY 2 6 THÁNG 9 THÁNG
01/04 - 30/06/2012 01/04 - 30/09/2012 01/04 - 31/12/2012
SỐ kỲ THÀNH TIỀN SỐ KỲ THÀNH TIỀN SỐ KỲ THÀNH TIỀN
Báo Phụ Nữ Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 (tờ) 3.800 39 148.200 78 296.400 118 448.400
Báo Phụ Nữ Chủ Nhật (cuốn) 6.700 13 87.100 27 180.900 40 268.000
Tổng cộng: 235.300 477.300 716.400